Kişisel Verilerin
Korunmasına İlişkin Politika

Veri Sorumlusu ve Temsilci
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun’un 10. maddesi uyarınca bu politika, Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması, korunması ve imhasına ilişkin süreç, araç ve amaçlar ile haklarınız konusunda sizlere en şeffaf bilgiyi sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Sebepleri ve Hukuki Gerekçeleri
Kişisel Verileriniz Şirket tarafından adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, tanıtılan işletme/girişim bilgileriniz, kapsamı, faaliyet detayları, finansal bilgileriniz, işletmenin/girişimin ortakları ve çalışanları, sunulan ürün bilgileri, sunulan ürün bilgileri gibi kategorilerde toplanmaktadır. ve yatırım ihtiyaçları.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, tanıtılan işletme/girişim bilgileri, kapsam, faaliyet detayları, finansal bilgiler, işletmenin/girişimin ortakları ve çalışanları, sunulan ürün bilgileri ve yatırım ihtiyaçları kategorilerinde şirket.

Ben metin bloğuyum. Bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Size Şirketin yatırım hizmetlerini sunmak, kayıt ve evrakları düzenlemek ve ulusal ve uluslararası yasal çerçevelerin gerektirdiği bilgi saklama, raporlama, bildirim, vergi ve diğer yasal sorumlulukları yerine getirmek,
 • Size işleme ihtiyaçları, sistem mimarisi, destek hizmetleri ve ürünler hakkında bilgi sağlamak,
 • Şirketin iş geliştirme noktaları dahilinde yatırım konseptlerini ve girişimlerini değerlendirmek, yatırım araştırmaları ve istatistiksel analizler yapmak,
 • Resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerin kullanımına ilişkin sözleşme gereklerini ve Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacı doğrultusunda yürütülen hukuki operasyonların yanı sıra Şirket iç sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarını, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetmek,
 • Resmi makamlardan veya tarafınızdan gelen talepleri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarını ve amaçlarını incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak.

Kişisel Verilerin Kime ve Hangi Amaçla Aktarılması
Kişisel bilgileriniz Kanun’un 8. maddesi hükümlerine ve yukarıda belirtilen sebeplere uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır. Kanun’un emredici hükümleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • İlgili mevzuat kuralları uyarınca bilgi ve belge almasına izin verilen kamu kurum ve kuruluşları,
 • Şirketin iş ortaklarına ve Inveo Yatırım Holding iştiraklerine,
 • Ürün ve hizmetleri karşılaştırmak, değerlendirmek, reklam yapmak ve yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişi, program ortağı kurum ve kuruluşlar,
 • İş fikri, öneri ve girişimin olası yatırımcılar, program ortakları, danışmanlar ve destek hizmeti alınan tedarikçilerle birlikte değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel bilgileriniz, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Şirkete yapacağınız başvuru, Şirketimizin internet sitesi veya çerezler aracılığıyla otomatik veya manuel olarak toplanabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi olarak Şirketimize başvuruda bulunma ve;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 • Varsa eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin işlendiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Veriler aktarıldı
 • Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesinin sizin aleyhinize sonuç doğurmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesinin sizin aleyhinize sonuç doğurmasına itiraz etme.

Kişisel Veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasında ve 30356 Sayılı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde açıklanan yöntemlerden birini kullanarak talepte bulunabilirsiniz. 10.03.2018 tarihli Uygulama Esasları. Bu haklara ilişkin başvurularınızı [email protected] adresine e-posta yoluyla veya Ofispark Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.